Vem kan delta i Konstrundan 2023 

Konstrundan har ordnats årligen i Finland sedan år 2008. Under Konstrundan öppnar medverkande konstnärer, konsthantverkare och formgivare sina arbetsrum för allmänheten. Som deltagare erbjuds man positiv synlighet, nya kunder och intressanta diskussioner och möten med besökarna. År 2022 hade Konstrundan kring 450 deltagare och vi räknade över 28 000 besök under Konstrundanveckoslutet.

Målet med Konstrundan är att erbjuda allmänheten ett brett utbud av besökspunkter hos kreativa aktörer i hela Finland. Yrkesverksamma aktörer inom konst, konsthantverk och formgivning kan ansöka om att delta. 

Konstrundan ordnas följande gång lö-sö 2-3.9.2023. Vi hoppas att du ansöker till nästa Konstrunda och vi ber att du sprider budet i ditt nätverk och lockar nya deltagare till Konstrundan 2023! 

 Ansökningsblanketten är öppen fre 20.1 – små 20.2.2023! www.konstrundan.fi/ansok


Kriterierna för att bli antagen är att du är yrkesverksam konstnär, konsthantverkare eller formgivare.

Med yrkesverksam anses här att

  • aktören har adekvat utbildning inom sitt eget område eller erfarenhet som motsvarar adekvat utbildning och att
  • aktören är aktiv inom sin bransch, t.ex. som företagare på hel- eller deltid. Med ”aktiv” avses att personen har kontinuerlig verksamhet med t.ex. försäljning och regelbundna utställningar eller motsvarande evenemang.
 

I sin bedömning lägger juryn tyngdpunkt på 

  • informationen i ansökningsblanketten om hur aktören presenterar sitt arbete för besökarna
  • visuellt material 
  • meritförteckningen/CV
  • utbildning, erfarenhet och verksamhet

Ett mål med Konstrundan är att stärka professionella kreativa aktörers möjligheter att leva på sitt yrke och därför är kvaliteten och kontinuiteten i arbetet viktiga element i bedömningen.

Notera att juryn inte känner till tidigare ansökningar. Det är därmed viktigt att all behövlig information framgår ur ansökningsblanketten. 

 

Välkommen att ansöka till årets Konstrunda!

Lämna in din ansökan inom utsatt tid, senast må 20.2.2023!
Blanketten finns här!

Kontakta oss om du har frågor om ansökan eller om bedömningskriterierna!


Projektledare Martina Lindberg konstrundan.aboland@gmail.com, 044 977 0773